Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi (C) là đồ thị của hàm số và (C') là đồ thị của hàm số , (C') đối xứng với (C) qua trục tung. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Gọi (C)  là đồ thị của hàm số  begin mathsize 16px style y equals log subscript 2018 x end style và (C')  là đồ thị của hàm số begin mathsize 16px style y double bond f open parentheses x close parentheses end style  , (C')  đối xứng với (C)  qua trục tung. Hàm số begin mathsize 16px style y equals open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar end style đồng biến trên khoảng nào sau đây?

  1. begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style

  2. begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 16px style open parentheses negative 1 semicolon 0 close parentheses end style

  4. begin mathsize 16px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(C): . Gọi là điểm đối xứng của M qua Oy . Vậy hàm số đồng biến trên .

(C): begin mathsize 16px style y equals log subscript 2018 x end style

begin mathsize 16px style for all M left parenthesis x semicolon y right parenthesis element of left parenthesis C apostrophe right parenthesis end style . Gọi begin mathsize 16px style M subscript 1 left parenthesis negative x semicolon y right parenthesis end style  là điểm đối xứng của M qua Oy begin mathsize 16px style rightwards double arrow M subscript 1 element of left parenthesis C right parenthesis end style  .

Vậy hàm số begin mathsize 16px style y equals open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar end style  đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses negative 1 semicolon 0 close parentheses end style  .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG