Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi(C)là đồ thị của hàm số y = x 4 + x Tiếp tuyến của(C)vuông góc với đường thẳngd:x+5y=0có phương trình là:

 Gọi (C) là đồ thị của hàm số  Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng d:x+5y=0 có phương trình là:

  1.  

     y=5x−3

  2.  

     y=3x−5

  3.  

     y=2x−3

  4.  y=x+4

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) là tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm Tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳngd:x+5y=0nên tiếp tuyến có hệ số góck=5. y ′ = 4 x 3 + 1 ⇒ y ′ ( x 0 ​ ) = k ⇒ 4 x 0 3 ​ + 1 = 5 ⇒ x 0 ​ = 1 ⇒ y 0 ​ = 2 vàM(1;2). Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y = 5 ( x − 1 ) + 2 ⇔ y = 5 x − 3

Gọi  là tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm

Tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng d:x+5y=0 nên tiếp tuyến có hệ số góc k=5.

và M(1;2).

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

1

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số sau: f ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 1 tại x 0 ​ = − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG