Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi A, B lần lượt là các giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để

Gọi A, B lần lượt là các giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y equals fraction numerator x plus m squared plus 2 m over denominator x minus 2 end fraction trên đoạn open square brackets 3 semicolon 4 close square brackets. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A plus B equals 19 over 2
 

  1. m equals 1 semicolon space m equals negative 3

  2. m equals negative 1 semicolon m equals 3

  3. m equals plus-or-minus 3

  4. m equals negative 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: Ta có: Hàm số đã cho nghịch biến trên Theo bài ra ta có:

TXĐ: D equals R space backslash open curly brackets 2 close curly brackets

Ta có:

y apostrophe equals fraction numerator negative 2.1 minus 1. left parenthesis m squared plus 2 m right parenthesis over denominator left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared end fraction equals fraction numerator negative m squared minus 2 m minus 2 over denominator left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared end fraction equals fraction numerator negative left parenthesis m plus 1 right parenthesis squared minus 1 over denominator left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared end fraction less than 0 for all x element of D

rightwards double arrow y apostrophe less than 0 for all x element of open square brackets 3 semicolon 4 close square brackets rightwards double arrowHàm số đã cho nghịch biến trên open square brackets 3 semicolon 4 close square brackets

rightwards double arrow stack m i n with open square brackets 3 semicolon 4 close square brackets below y equals y left parenthesis 4 right parenthesis equals fraction numerator m squared plus 2 m plus 4 over denominator 2 end fraction semicolon stack m a x with open square brackets 3 semicolon 4 close square brackets below y equals y left parenthesis 3 right parenthesis equals m squared plus 2 m plus 3 rightwards double arrow A equals fraction numerator m squared plus 2 m plus 4 over denominator 2 end fraction semicolon space B equals m squared plus 2 m plus 3

Theo bài ra ta có: 

left right double arrow fraction numerator m squared plus 2 m plus 4 plus 2 m squared plus 4 m plus 6 over denominator 2 end fraction equals 19 over 2 left right double arrow 3 m squared plus 6 m minus 9 equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell m equals 1 end cell row cell m equals negative 3 end cell end table

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-1) ( x + 2 ) 2 , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG