Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi A, B, Clà các điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 4 . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABCbằng

Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng

  1. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1: Suy ra đồ thị hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 4 có ba điểm cực trị là A ( 0 ; 4 ) , B ( 1 ; 3 ) , C ( − 1 ; 3 ) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , ta có: BC . I A + A C . I B + A B . I C = 0 Mà A B = A C = 2 ​ và BC = 2 nên suy ra I ( 0 ; 1 + 2 ​ 4 + 3 2 ​ ​ ) Phương trình đường thẳng BC là y = 3 . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là r = d ( I , BC ) = 2 ​ − 1 Cách 2: Áp dụng công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC ta có: r = p S A BC ​ ​ = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) ​ ​ = 2 ​ − 1 trong đó a = BC = 2 ; B = C = A B = A C = 2 ​ ; p = 2 a + b + c ​ Cách 3: Áp dụng công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC ta có: với

Cách 1:

Suy ra đồ thị hàm số  có ba điểm cực trị là 

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , ta có: 

Mà  và  nên suy ra 

Phương trình đường thẳng BC là y = 3 .

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là 

Cách 2:

Áp dụng công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC ta có:

trong đó 

Cách 3:

Áp dụng công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC ta có:

với

 

1

Câu hỏi tương tự

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG