Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gía trị nào của m dưới đây để điểm M ( 2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ? A. -3 B. 3 C. 4 D. -5

Gía  trị nào của m dưới đây để điểm M ( 2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình m x minus 3 y equals 5 ? 
A. -3

B. 3

C. 4

D. -5

  1. -3

  2. 3

  3. 4

  4. -5

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C Thay và vào mx - 3y = 5 ta có

Lời giải 
Chọn C 
Thay x subscript M equals 2 và y subscript M equals 1 vào mx - 3y = 5
ta có  2 m minus 3 equals 5 left right double arrow m equals 4

1

Câu hỏi tương tự

Gia trị nào của m dưới đây để điểm M (2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG