Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gỉa sử a 1 ​ , a 2 ​ , ... , a n ​ là các số thực dương thỏa mãn a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ = 1 và m ≥ n Chứng minh rằng a 1 m ​ + a 2 m ​ + ... + a n m ​ + mn ≥ ( m + 1 ) ( a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ )

Gỉa sử  là các số thực dương thỏa mãn  và 

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta viết bất đẳng thức này dưới dạng f ( a 1 ​ ) + f ( a 2 ​ ) + ... + f ( a n ​ ) ≥ n f ( n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ ) trong đó f ( t ) = t m − t m + 1 ​ . t > 0 .Đặt f 1 ​ ( u ) = f ( e n ) = e m u − ( m + 1 ) e − u Đạohàm cấp 2 f 1 " ​ ( u ) = m 2 e m u − ( m + 1 ) e − u = e − u [ m 2 e ( m + 1 ) u − m − 1 ] ,chứng tỏ f 1 ​ ( u ) lồi với u ≥ ln r = 0 ,trong đó r = 1 , bởi vì m 2 e ( m + 1 ) u − m − 1 ≥ m 2 − m − 1 > 0 Để áp dụng hệ quả LCF, chỉ cần chứng minh rằng bất đẳng thức đã cho là đúng với a 2 ​ = a 3 ​ = ... = a n ​ ≥ 1 ;Nghĩa là chứng minh rằng x m + ( n − 1 ) y m + mn − x m + 1 ​ − y ( m + 1 ) ( n − 1 ) ​ ≥ 0 với 0 < x ≤ 1 ≤ y và x y n − 1 = 1 Sử dụng bất đẳng thức AM-GM , ta có x m + ( mn − m − 1 ) ≥ m ( n − 1 ) n − 1 x ​ = y m ( n + 1 ) ​ Do đó ta cần chứng minh ( n − 1 ) ( y m − y 1 ​ ) − ( m + 1 ) ( x 1 ​ − 1 ) ≥ 0 Bất đẳng thức này ⇔ h ( y ) ≥ 0 y ≥ 1 , trong đó h ( y ) = ( n − 1 ) ( y m + n − 1 ) − ( m + 1 ) ( y n − y ) Do m + 1 h ′ ( y ) ​ = ( n − 1 ) y m − n y n − 1 + 1 ≥ ( n − 1 ) y n − n y n − 1 + 1 = n y n − 1 ( y − 1 ) − ( y n − 1 ) = ( y − 1 ) [ ( y n − 1 − y n − 2 ) + ( y n − 1 − y n − 3 ) + ... + ( y n − 1 − 1 ) ] ≥ 0 Hàm h(y) tăng.Vì vậy h(y) ≥ h(1)=0.Đẳng thức xảy ra khi a 1 ​ = a 2 ​ = ... = a n ​ = 1

Ta viết bất đẳng thức này dưới dạng  trong đó .Đặt 

Đạo hàm cấp 2 ,chứng tỏ  lồi với ,trong đó r = 1 , bởi vì 

Để áp dụng hệ quả LCF, chỉ cần chứng minh rằng bất đẳng thức đã cho là đúng với ;Nghĩa là chứng minh rằng

 với  và 

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM , ta có 

Do đó ta cần chứng minh 

Bất đẳng thức này , trong đó 

Do 

Hàm h(y) tăng.Vì vậy h(y)h(1)=0.Đẳng thức xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Gỉa sử a 1 ​ , a 2 ​ , ... , a n ​ ( n ≥ 3 ) là các số thực dương thỏa mãn n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ = p ≥ n ​ − 1 Chứng minh rằng ( 1 + a 1 ​ ) 2 1 ​ + ( 1 + a 2 ​ ) 2 1 ​ + ... + ( 1 + a n ​ ) 2 ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG