Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. town B. house C. city D. countryside

Find which word does not belong to each group.

A. town    

B. house    

C. city    

D. countryside

  1. town    

  2. house    

  3. city    

  4. countryside

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. house

Đáp án đúng: B. house    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best option for each sentence. Unless he runs he ..............catch the train. A. will B. wouldn’t C. mustn’t D. won’t

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG