Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. swimming B. high jump C. running D. marathon

Find which word does not belong to each group.

A. swimming    

B. high jump    

C. running    

D. marathon

  1. swimming    

  2. high jump    

  3. running    

  4. marathon

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. swimming

Đáp án đúng: A. swimming    

1

Câu hỏi tương tự

Find which word does not belong to each group. A. hobby B. interest C. music D. pastime

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG