Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. robot B. bedroom C. bathroom D. living room

Find which word does not belong to each group.

A. robot    

B. bedroom    

C. bathroom    

D. living room

  1. robot    

  2. bedroom    

  3. bathroom    

  4. living room

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. robot

Đáp án đúng: A. robot    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: Da Lat is famous for ……………. scenery.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG