Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. quick B. wireless C. automatic D. hi-tech

Find which word does not belong to each group.

A. quick    

B. wireless    

C. automatic    

D. hi-tech

  1. quick    

  2. wireless    

  3. automatic    

  4. hi-tech

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. wireless

Đáp án đúng: B. wireless    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: The urban…………… have dumped a lot of garbage onto this river.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG