Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. international B. local C. national D. boring

Find which word does not belong to each group.

A. international    

B. local    

C. national    

D. boring

  1. international    

  2. local    

  3. national    

  4. boring

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. boring

Đáp án đúng: D. boring

1

Câu hỏi tương tự

Translate into English. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

312

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG