Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. gym B. athlete C. player D. swimmer

Find which word does not belong to each group.

A. gym    

B. athlete    

C. player    

D. swimmer

  1. gym    

  2. athlete    

  3. player    

  4. swimmer

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. gym

Đáp án đúng: A. gym    

1

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with “for” or “since”. She has lived in London ...................... 1985.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG