Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. big B. tall C. wide D. expensive

Find which word does not belong to each group.

A. big    

B. tall    

C. wide    

D. expensive

  1. big    

  2. tall    

  3. wide    

  4. expensive

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. expensive

Đáp án đúng: D. expensive

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: There is a …………of cuisine in China.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG