Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find which word does not belong to each group. A. apartment B. villa C. silt house D. hotel

Find which word does not belong to each group.

A. apartment    

B. villa    

C. silt house    

D. hotel

  1. apartment    

  2. villa    

  3. silt house  

  4. hotel

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. silt house

Đáp án đúng:C. silt house    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C or D). It’s ...........to go home. It’s so late. A. now B. sure C. time D. like

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG