Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which is not the same with the others in a group. A. day B. week C. month D. holiday

Find the word which is not the same with the others in a group.

A. day    

B. week    

C. month    

D. holiday

  1. day    

  2. week    

  3. month    

  4. holiday

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. holiday

Đáp án đúng: D. holiday

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which is not the same with the others in a group. A. month B. seventh C. ninth D. eighth

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG