Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different stress pattern from the others.

Find the word which has a different stress pattern from the others.  

  1. reporter

  2. release

  3. journalism

  4. attend

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có phiên âm như sau: reporter/rɪˈpɔːtə(r)/ release/rɪˈliːs/ journalism/ˈʤɜːnəlɪzm/ attend /əˈtend/ Các đáp án A, B, D, trọng âm được đặt vào âm tiết thứ hai. Chỉ có C, trọng âm được đặt vào âm tiết đầu tiên. Do đó, ta chọn C. journalism.

Các từ trên có phiên âm như sau:

  1. reporter        /rɪˈpɔːtə(r)/
  2. release        /rɪˈliːs/
  3. journalism        /ˈʤɜːnəlɪzm/
  4. attend                  /əˈtend/

Các đáp án A, B, D, trọng âm được đặt vào âm tiết thứ hai. Chỉ có C, trọng âm được đặt vào âm tiết đầu tiên. Do đó, ta chọn C. journalism.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG