Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different stress pattern from the others.

Find the word which has a different stress pattern from the others.

  1. karate

  2. laundry

  3. people

  4. human

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: A. karate /kəˈrɑːti/ B. laundry /ˈlɔːndri/ C. people /ˈpiːpl/ D. human /ˈhjuːmən/ Chỉ có đáp án “A. karate”có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, những đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Do đó, đáp án đúng là A.

Những từ này có phiên âm như sau:


A. karate                  /kəˈrɑːti/

B. laundry                    /ˈlɔːndri/

C. people                /ˈpiːpl/

D. human                 /ˈhjuːmən/

Chỉ có đáp án “A. karate”có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, những đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Do đó, đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word whose underlined part is pronounced differently from others.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG