Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different stress pattern from the others.

Find the word which has a different stress pattern from the others. 

  1. recognize

  2. difficult

  3. understand

  4. interview

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: A. recognize /ˈrekəɡnaɪz/ B. difficult /ˈdɪfɪkəlt/ C. understand/ʌndəˈstænd/ D. interview /ˈɪntəvjuː/ Chỉ có đáp án “C. understand” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, những đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Do đó ta chọn C.

Những từ này có phiên âm như sau:
A. recognize                    /ˈrekəɡnaɪz/

B. difficult                   /ˈdɪfɪkəlt/

C. understand        /ʌndəˈstænd/

D. interview                  /ˈɪntəvjuː/

Chỉ có đáp án “C. understand” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, những đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Do đó ta chọn C.

2

Câu hỏi tương tự

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. language B. engineer C. sausage D. jogging

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG