Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different stress pattern from the others.

Find the word which has a different stress pattern from the others. 

  1. relationship

  2. blockage

  3. disaster

  4. contaminate

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: relationship/rɪˈleɪʃənʃɪp/ blockage/ˈblɒkɪʤ/ disaster/dɪˈzɑːstə/ contaminate/kənˈtæmɪneɪt/ Chỉ có đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những đáp án còn lại trong âm rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó ta chọn B.

Những từ này có phiên âm như sau:
relationship        /rɪˈleɪʃənʃɪp/

blockage        /ˈblɒkɪʤ/

disaster        /dɪˈzɑːstə/

contaminate        /kənˈtæmɪneɪt/

Chỉ có đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những đáp án còn lại trong âm rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó ta chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG