Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different stress pattern from the others.

Find the word which has a different stress pattern from the others.

  1. professor

  2. pagoda

  3. electric

  4. beautiful

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: A. professor /prəˈfesə(r)/ B. pagoda /pəˈɡəʊ.də/ C. electric /ɪˈlektrɪk/ D. beautiful /ˈbjuːtɪfl/ Chỉ có đáp án “D. beautiful” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những đáp án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó D là đáp án đúng.

Những từ này có phiên âm như sau:

A. professor           /prəˈfesə(r)/

B. pagoda             /pəˈɡəʊ.də/

C. electric            /ɪˈlektrɪk/

D. beautiful         /ˈbjuːtɪfl/

Chỉ có đáp án “D. beautiful” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những đáp án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó D là đáp án đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently. A. chest B. lunch C. bench D. school

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG