Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different stress pattern from the others.

Find the word which has a different stress pattern from the others.  

  1. producer

  2. newspaper

  3. radio

  4. audience

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có phiên âm như sau: producer/prəˈdjuːsə/ newspaper/ˈnjuːzˌpeɪpə/ radio/ˈreɪdɪəʊ/ audience/ˈɔːdiəns/ Các đáp án B, C, D, trọng âm được đặt vào âm tiết thứ nhất. Chỉ có A, trọng âm được đặt vào âm tiết thứ hai. Do đó, ta chọn A. producer.

Các từ trên có phiên âm như sau:

producer        /prəˈdjuːsə/

newspaper        /ˈnjuːzˌpeɪpə/

radio        /ˈreɪdɪəʊ/

audience        /ˈɔːdiəns/

Các đáp án B, C, D, trọng âm được đặt vào âm tiết thứ nhất. Chỉ có A, trọng âm được đặt vào âm tiết thứ hai. Do đó, ta chọn A. producer.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently. A. sit B. in C. if D. fine

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG