Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part. A. request B. project C. neck D. exciting

Find the word which has a different sound in the underlined part.

A. request    

B. project    

C. neck    

D. exciting

  1. request    

  2. project    

  3. neck    

  4. exciting

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. exciting

Đáp án đúng: D. exciting

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part. A. brother B. judo C. going D. rode

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG