Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. house

  2. boy

  3. boil

  4. noisy

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: A. h ou se/haʊs/ B. b oy /bɔɪ/ C. b oi l /bɔɪl/ D. n oi sy /ˈnɔɪzi/ Chỉ có đáp án “A. h ou se” có phần gạch dưới được phát âm là /aʊ/. Những từ còn lại có phần gạch dưới được phát âm là /ɔɪ/. Do đó đáp án là A.

Những từ này có phiên âm như sau:
A. h
ouse                /haʊs/

B. boy                          /bɔɪ/

C. boil                         /bɔɪl/

D. noisy                /ˈnɔɪzi/

Chỉ có đáp án “A. house” có phần gạch dưới được phát âm là /aʊ/. Những từ còn lại có phần gạch dưới được phát âm là /ɔɪ/. Do đó đáp án là A.

1

Câu hỏi tương tự

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. bread B. clean C. meal D. tea

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG