Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part. A. writes B. makes C. takes D. drives

Find the word which has a different sound in the underlined part.

A. writes    

B. makes    

C. takes    

D. drives

  1. writes    

  2. makes    

  3. takes    

  4. drives

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. drives

Đáp án đúng:D. drives

6

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG