Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. agriculture

  2. supply

  3. industry

  4. survive

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: agriculture/ˈægrɪk ʌ lʧə/ supply/s əˈ plaɪ/ industry/ˈɪnd ə stri/ survive/s ə ˈvaɪv/ Chỉ có đáp án A phần gạch dưới được phát âm thành /ʌ/. Những từ còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /ə/. Do đó đáp án là A.

Những từ này có phiên âm như sau:
agriculture        /ˈægrɪk
ʌlʧə/

supply                /səˈplaɪ/

industry        /ˈɪndəstri/

survive        /səˈvaɪv/

Chỉ có đáp án A phần gạch dưới được phát âm thành /ʌ/. Những từ còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /ə/. Do đó đáp án là A.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: The city officials are discussing a detailed ________ plan for planting more trees and cleaning beaches.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG