Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. swallow

  2. switch

  3. sweet

  4. sword

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: s w allow/ˈs w ɒləʊ/ s w itch/s w ɪʧ/ s w eet/s w iːt/ s w ord/sɔːd/ Chỉ có đáp án D phần gạch dưới là âm w câm, không được phát âm. Những từ còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /w/. Do đó đáp án là D.

Những từ này có phiên âm như sau:
s
wallow        /ˈswɒləʊ/

switch                /swɪʧ/

sweet                /swiːt/

sword                /sɔːd/

Chỉ có đáp án D phần gạch dưới là âm w câm, không được phát âm. Những từ còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /w/. Do đó đáp án là D.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: In the past, many nations just focused on ______ benefits without considering the environmental costs of certain economic activities.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG