Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. challenge

  2. hamburger

  3. guard

  4. stand

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ này có phiên âm như sau: A. ch a llenge /ˈtʃælɪndʒ/ B. h a mburger /ˈhæmbɜːɡə(r)/ C. g ua rd/ɡɑːd/ D. st a nd /stænd/ Chỉ có đáp án “C. g ua rd” có phần gạch dưới được phát âm là /ɑː/. Những từ còn lại có phần gạch dưới được phát âm là /æ/. Do đó C là đáp án đúng.

Những từ này có phiên âm như sau:
A. ch
allenge                     /ˈtʃælɪndʒ/

B. hamburger         /ˈhæmbɜːɡə(r)/

C. guard                /ɡɑːd/

D. stand                 /stænd/

Chỉ có đáp án “C. guard” có phần gạch dưới được phát âm là /ɑː/. Những từ còn lại có phần gạch dưới được phát âm là /æ/.

Do đó C là đáp án đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence. If the Earth _____warmer, lots of sea animals _____ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG