Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part. A. brother B. judo C. going D. rode

Find the word which has a different sound in the underlined part.

A. brother    

B. judo    

C. going  

 D. rode

  1. brother    

  2. judo    

  3. going  

  4. rode

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. brother

Đáp án đúng: A. brother  

1

Câu hỏi tương tự

Which word below has the sound /b/?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG