Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. berth

  2. lath

  3. northern

  4. monthly

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có phiên âm như sau: ber th /bɜː θ / la th /lɑː θ / nor th ern/ˈnɔː ð ən/ mon th ly/ˈmʌn θ li/ Trong các đáp án, câu A, B, D, phần gạch dưới được phát âm thành /θ/. Chỉ có câu C, phần g ạ ch dưới được phát âm thành /ð/. Do đó, ta chọn câu C. northern.

Những từ trên có phiên âm như sau:

 

  1. berth                /bɜːθ/
  2. lath                 /lɑːθ/
  3. northern        /ˈnɔːðən/
  4. monthly        /ˈmʌnθli/

 

Trong các đáp án, câu A, B, D, phần gạch dưới được phát âm thành /θ/. Chỉ có câu C, phần gch dưới được phát âm thành /ð/. Do đó, ta chọn câu C. northern.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG