Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. house

  2. dish

  3. across

  4. place

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có phiên âm như sau: Hou se - /haʊs/ Di sh - /dɪʃ/ Acro ss - /əˈkrɒs/ Pla ce - /pleɪs/ Chỉ có từ ở đáp án B thì phần gạch dưới được phát âm thành / ʃ/. Các từ còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /s/. Vậy đáp án đúng là đáp án B.

Những từ trên có phiên âm như sau:

  1. House - /haʊs/
  2. Dish - /dɪʃ/
  3. Across - /əˈkrɒs/
  4. Place - /pleɪs/

Chỉ có từ ở đáp án B thì phần gạch dưới được phát âm thành /ʃ/. Các từ còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /s/. Vậy đáp án đúng là đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG