Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Find the word which has a different sound in the underlined part.

  1. boot

  2. host

  3. desert

  4. mountain

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chỉ có câu B, phần gạch dưới được phát âm thành /s t/. Các câu còn lại phần gạch dưới được phát âm thành / t/.

Chỉ có câu B, phần gạch dưới được phát âm thành /st/. Các câu còn lại phần gạch dưới được phát âm thành /t/.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG