Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find the word which has a different sound in the part underlined A. postcard B. come C. home D. so

Find the word which has a different sound in the part underlined

A. postcard    

B. come    

C. home    

D. so

  1. postcard    

  2. come    

  3. home    

  4. so

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. come

Đáp án đúng: B. come  

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG