Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find and correct the mistakes. We aren’t understand what you are saying.

Find and correct the mistakes.

We aren’t understand what you are saying.

 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:aren’t → don’t

Đáp án đúng: aren’t → don’t

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. It often ............................ (rain) in summer.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG