Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find and correct the mistakes. We are go to play soccer next Sunday.

Find and correct the mistakes.

We are go to play soccer next Sunday. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:go => going

Đáp án đúng: go => going

7

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. They are traveling to school ................... bus. A. on B. in C. to D. by

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG