Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Find and correct the mistakes. Peter doesn’t as tall as Henry.

Find and correct the mistakes.

Peter doesn’t as tall as Henry. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:doesn’t => isn’t

Đáp án đúng: doesn’t => isn’t

2

Câu hỏi tương tự

Write the sentences with WILL, using the given words or phrases. he/ catch/ the train/ London/ 9 o’clock.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG