Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blanks with is, are, isn't, aren't, do, does, where. does your uncle live?

Fill in the blanks with is, are, isn't, aren't, do, does, where.

                         does your uncle live?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: Where

Đáp án đúng: Where

3

Câu hỏi tương tự

Use the given words to make complete sentences. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG