Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blanks with in, on, at, behind, in front of, from ... to Our teacher is the blackboard.

Fill in the blanks with in, on, at, behind, in front of, from ... to

Our teacher is               the blackboard.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: in front of

Đáp án đúng: in front of

3

Câu hỏi tương tự

Translate these sentences into English. Không có cuốn sách nào trên bàn giấy của tôi.

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG