Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with will or won't. ............... Hoa come here? - No, she .

Fill in the blank with will or won't.

...............  Hoa come here? - No, she                  .

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Will - won’t

Đáp án đúng:Will - won’t 

3

Câu hỏi tương tự

Make the sentences using a conjunction: but; and; or; so. I was feeling tired. I went to bed when I got home.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG