Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with the correct form of the verbs in the box. start have take eat stop return buy meet travel move tell My family.............. to this apartment three years ago.

Fill in the blank with the correct form of the verbs in the box.

start have take eat stop return
buy meet travel move tell  

My family .............. to this apartment three years ago.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:moved

Đáp án đúng: moved

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. see->................

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG