Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with should or shouldn’t We...........eat a lot of fruit and vegetables.

Fill in the blank with should or shouldn’t

We ...........eat a lot of fruit and vegetables.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:should

Đáp án đúng: should

8

Câu hỏi tương tự

Fill in the blanks with right prepositions. Lan has English class 8.40.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG