Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with: in, on, to, under, behind, near. The water flows the bridge.

Fill in the blank with: in, on, to, under, behind, near.

The water flows                       the bridge.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: under

Đáp án đúng: under

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Close the door.............; it's cold in here. A. 0 B. up C. to D. have

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG