Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with: in, on, to, under, behind, near. The child is hiding a tree.

Fill in the blank with: in, on, to, under, behind, near.

The child is hiding                   a tree.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:under

Đáp án đúng: under

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Those..........pens and pencils. A. is B. are C. has D.have

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG