Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with “for” or “since”. I haven’t seen Linh ...................... my birthday party.

Fill in the blank with “for” or “since”.

I haven’t seen Linh ...................... my birthday party.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:since

Đáp án đúng: since

5

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with “for” or “since”. She has lived in London ...................... 1985.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG