Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with a suitable word. Our school starts ..................... six forty five to eleven o’clock.

Fill in the blank with a suitable word.

Our school starts ..................... six forty five to eleven o’clock.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:from

Đáp án đúng: from

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. It is twenty-five past ...................... . A. fifty B. a quarter C. four o’clock D. eleven

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG