Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with a suitable preposition. She’s putting her book and her pens ................. the table.

Fill in the blank with a suitable preposition.

She’s putting her book and her pens ................. the table.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: on

Đáp án đúng: on

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Johnny _________ 15 on his next birthday.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG