Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with a suitable preposition. He’s waiting for her ................. the bus stop.

Fill in the blank with a suitable preposition.

He’s waiting for her ................. the bus stop.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: at

Đáp án đúng: at

4

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer to complete the sentence. We_____ robots do our housework in 50 years’ time.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG