Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with a suitable phrase from the box. modern fridge wireless TV dishwasher hi-tech robots smart washing machine We will watch TV programmes from the others countries by using .........................................

Fill in the blank with a suitable phrase from the box.

modern fridge wireless TV dishwasher
hi-tech robots smart washing machine  

We will watch TV programmes from the others countries by using .........................................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:wireless TV

Đáp án đúng: wireless TV

1

Câu hỏi tương tự

Which option is not the use of “will + V(base form)”?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG