Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank with “a, an, the”. He has ........... brother and ........... sister.

Fill in the blank with “a, an, the”.

He has ........... brother and ........... sister.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:a - a

Đáp án đúng: a - a

2

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with a suitable preposition. Is that building ................. of the library?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG