Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in the blank using the words in the box. Turn left Come in Don’t wait Don’t forget Stop the car! Help me! Have Don’t listen Pass Don’t be late! Open Come Catch Take ........... to my cocktail party, please.

Fill in the blank using the words in the box.

Turn left Come in Don’t wait Don’t forget
Stop the car! Help me! Have Don’t listen
Pass Don’t be late! Open Come
Catch Take    

........... to my cocktail party, please.

 

 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Take

Đáp án đúng: Take

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. cut ->............

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG