Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in each blank with a suitable verb. What those?

Fill in each blank with a suitable verb.

What                those?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: are

Đáp án đúng: are

5

Câu hỏi tương tự

Change into Exclamatory sentence. They’re beautiful pictures.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG